شرکت پویندگان بهبود کیفیت ، با توجه به تجربیات مدیران و کارشناسان خود تایید صلاحیت حقوقی سازمان استاندارد ایران را در زمینه تدوین استانداردهای ملی ایران اخد نموده است و تاکنون 39 مورد استاندارد ملی ایران توسط این شرکت تدوین و توسط موسسه استاندارد ایران رسما منتشر شده است که می توانید از کادر زیر دریافت نمائید:

لیست تدوین استانداردهای پویندگان 

 

تایید صلاحیت شرکت پویندگان بهبود کیفیت در بخش تدوین پیش نویس های استاندارد های ملی: