برای دریافت تایید صلاحیت بین المللی NACI _ ISO/IEC17025 آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت کلیک نمائید:

کلیک کنید

 

 

برای دریافت تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استانی کلیک نمائید:

کلیک کنید

 

برای مشاهده دامنه فعالیت آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت به تفکیک بخش های گوناگون بر روی تصویر مربوط به بخش مورد نظر خود کلیک نمائید:

 

 

الکتریکال(دور و زمان) دما و رطوبت

فلو و تصحیح کننده های حجمی گاز فشار

نیرو و گشتاور ابعادی

جرم و حجم شیمی