آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت با بهره گیری از لودسل های مرجع و کالیبراتور لودسل ها، توانایی کالیبراسیون دستگاه های تست مواد (کششی ، فشاری) را تا 280 تن در محل سایت مشتری و کالیبراسیون لودسل ها تا ظرفیت 60 تن (کششی و فشار) را در محل آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت دارا می باشد . همچنین این آزمایشگاه قابلیت کالیبراسیون ترکمترها تا 1300 نیوتون متر را نیز در دامنه فعالیت خود دارد.