آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت با توجه به نیاز مشتریان خود در خصوص تجهیزات بخش فشار اقدام به استقرار تجهیزات مرجع مناسب از برندهای معتبر و با کیفیت فعال در زمینه فشار از جمله DH-Budenberg, Keller, Eurotron , … نموده است و قابلیت کالیبراسیون تجهیزات فشار تا 700 bar و خلا تا -850 mbar را دارا می باشد.