ردیف

نام و نام خانوادگی

رزومه

1

مهندس محمدرضا آبادیان       

کلیک کنید.

2

مهندس بهبود داداش زاده       

کلیک کنید.

3

دکتر منصور دهستانی منفرد

کلیک کنید.

4

مهندس علیرضا موسوی فر     

کلیک کنید.

5

مهندس امین بنی مجیدی        

کلیک کنید.

6

مهندس سهیل آهنی                

کلیک کنید.

7

مهندس وحید ییلاق بیگی       

کلیک کنید.

8

مهندس فاطمه کاردان            

کلیک کنید.

 

همچنین شرکت پویندگان بهبود کیفیت در آموزش و مشاوره پروژه های فوق از همکاری اساتید زیر بهره مند می شود:
مهندس معصومه صادقی - مهندس سید حسن افتخاریان-مهندس داریوش روشن- مهندس محمد نیکبخت - دکتر رامین ناجی زاده – مهندس امیر جهانبانی – دکتر عشرت آبادی و ...