ردیف

نام دوره

زمان برگزاری دوره

1

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت 9001:2015 ISO

4 و 5 آذر ماه 1396

2

الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون بر اساس استاندارد   17025:2005 ISO/IEC

8 و 9 آذر ماه 1396

3

کنترل فرآیند آماری SPC

22 و 23 آذر ماه 1396