ردیف

نام دوره

زمان برگزاری دوره

1

اصول بازرسی و نمونه برداری

13و14 تیرماه 1397

2

الزامات و ممیزی سیستم یکپارچه مدیریت IMS در نگارش 2015

24و25 تیرماه 1397