آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت با استفاده از مواد مرجع گواهی شده ی معتبری همچون Merck و Chemlab توانایی انجام کالیبراسیون PHمتر ، هدایت سنج و همچنین با استفاده از ست هیدرومترهای مرجع ساخت USA قابلیت کالیبراسیون هیدرومترهای شیشه ای را دارا می باشد.