همکاری مشترک شرکت پویندگان بهبودکیفیت و شرکت Plum لهستان و انتقال دانش فنی در خصوص محصولات مرتبط با هوشمندسازی کنتورهای گاز، تصحیح کننده ها و تجهیزات مرتبط

همکاری مشترک شرکت پویندگان بهبودکیفیت و شرکت Plum لهستان و انتقال دانش فنی در خصوص محصولات مرتبط با هوشمندسازی کنتورهای گاز، تصحیح کننده ها و تجهیزات مرتبط

۱۳۹۶ اسفند ۷

پیرو مذاکرات انجام شده بین شرکت پویندگان بهبودکیفیت و شرکت Plum در لهستان در خصوص محصولات مرتبط با هوشمندسازی کنتورهای گاز، تصحیح کننده ها و تجهیزات مرتبط و به منظور بررسی هرچه بیشتر موارد قابل طرح در این همکاری تجاری، بازدیدی از سوی مدیرعامل آقای محمدرضا آبادیان و عضوهیئت مدیره شرکت پویندگان بهبود کیفیت آقای کامبیز حسنی با آقایان ساویسکی مدیرعامل بخش گاز و آقای الترونی مدیر توسعه تجاری شرکت Plum در محل کارخانه Plum در لهستان صورت گرفت و در طی این بازدید درخصوص همکاری مشترک و همچنین انتقال دانش فنی به ایران مذاکراتی انجام گرفت که مقرر گردید ادامه مذاکرات در اسفندماه 1396 در طی بازید از محل، امکانات، آزمایشگاه و زیرساخت های شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سوی طرف لهستانی انجام گیرد.

کالیبراسیون - گاز - CNG - کنتور - لهستان - پلام - شرکت_گاز - دیتالاگر - دیتالاگردما - دیتالاگرفشار - دیتالاگررطوبت - هوشمندسازی - تصحیح کننده - کنتورگاز - مشترک - تجهیزات - آزمایشگاه

ارسال دیدگاه

اعداد داخل تصویر را وارد کنید.

کد امنیتی
دیدگاه‌ها
دیدگاهی ارسال نشده